Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden 2024 Logi7 B.V.

1 Inleiding

 1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Logi7 B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76010465, hierna te noemen Logi7 en vervangen alle eerder gehanteerde algemene voorwaarden.
 2. De verschillende activiteiten van Logi7 worden hierna aangeduid met “Mail”, “IT”, “Distri”, “Parcel” en “Verwerkingsvoorwaarden”.
 3. De bepalingen onder “algemeen” van deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle onder lid 2 genoemde activiteiten van Logi7. De bepalingen onder sub B, C, D en E van deze algemene voorwaarden zijn specifiek van toepassing op één der activiteiten, waarbij geldt dat alsdan ook de bepalingen onder “algemeen” onverkort van toepassing zijn.
 4. Deze algemene voorwaarden, toepasselijk met ingang van 1 januari 2021, komen in de plaats van alle (leverings-)voorwaarden die voorheen door Logi7 werden gehanteerd.

A ALGEMEEN

2 Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen van Logi7.
 2. Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever door de aanvaarding van de door Logi7 geleverde zaken door c.q. verrichte diensten voor de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Toepasselijkheid van de door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van vervoer, aflevering, montage en installatie. Logi7 behoudt zich het recht voor prijswijzigingen t.g.v. belastingen, valutawijzigingen en door derden opgelegde prijswijzigingen door te berekenen. Zij zal hiertoe overleg plegen met de opdrachtgever.
 3. Alle verplichtingen tot betaling onder deze overeenkomst dienen te worden voldaan in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Logi7 behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum waarop Logi7 de opdracht heeft aanvaard respectievelijk zaken en/of diensten door Logi7 zijn geleverd.
 2. Als opdrachtgever geldt degene aan wie offerte, prijsopgave of opdrachtbevestiging is gedaan, dan wel degene die is gebaat bij de verkoop, plaatsing en/of de werking van de door Logi7 geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, is het bestuur van de rechtspersoon, conform de zogenaamde antimisbruikwetgeving, hoofdelijk aansprakelijk voor schulden, indien het bestuur zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld.

5 Omvang van de overeenkomst

 1. De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen is overeengekomen of tot hetgeen door ons is geleverd c.q. gepresteerd.
 2. Indien Logi7 op verzoek van de opdrachtgever, dan wel als gevolg van calamiteiten genoodzaakt is verdergaande werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk in de opdracht begrepen, zal Logi7 met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid deze verdergaande werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen alsdan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, afzonderlijk van hetgeen door Logi7 uit hoofde van de oorspronkelijke opdracht bij de opdrachtgever reeds in rekening is gebracht of nog gebracht zal worden.
 3. Onder calamiteiten in sub 2 wordt -niet limitatief -verstaan:
  • de omstandigheid dat de aan Logi7 verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de eerdere opgave, dan wel niet voldoen aan redelijk daaraan te stellen maatstaven;
  • de opdrachtgever -om welke reden dan ook- niet bereikbaar is voor nadere informatie betrekking hebbende op de uitvoering van de opdracht en Logi7 bijvoorbeeld als gevolg van de opgelegde tijdsdruk de opdracht terstond dient uit te voeren en door het ontbreken van nadere informatie op eigen initiatief (verdergaande) werkzaamheden dient te ontplooien.

6 Duur van de overeenkomst

 1. De Logi7 Abonnementen worden aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Opdrachtgever is gehouden aan een opzegtermijn van drie maanden; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste drie maanden voor het einde van bovengenoemde contractsperiode van 12 maanden plaats te vinden. De opzegging dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractsperiode binnen te zijn. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden. Na de opzegging zal door Logi7 een bevestiging worden toegezonden. De opzegging van het contract is pas van kracht na het ontvangen van de bevestiging van Logi7. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is opdrachtgever de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan Logi7 verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor Logi7 uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
 3. Logi7 houdt zich het recht voor met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, alsmede door het overlijden van cliënt.

7 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden levertijden, dan wel opleveringstermijnen bij benadering vastgesteld, onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van data en materialen. De tijden gaan in zodra de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke data, materialen, etc. in het bezit van Logi7 zijn.
 2. Een overschrijding van de levertijden zal nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname van de bestelde zaken en tot nakoming van de overeenkomst. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook niet geheel heeft voldaan, blijven alle bij Logi7 in eigendom toebehorende verkochte zaken te allen tijde haar eigendom.
 2. De opdrachtgever is gehouden het eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij mag de zaken noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. In geval van inbeslagneming van de zaken, in geval van faillissement of surseance van betaling, dient de opdrachtgever Logi7 onverwijld op de hoogte te stellen.
 3. Alle door Logi7 beschikbaar gestelde middelen waaronder de website, techniek, broncode en tariefinformatie zijn en blijven te allen tijde nadrukkelijk eigendom van Logi7. Bij misbruik zal alle directe en indirecte schade worden verhaald.

9 Retentierecht

 1. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van een met Logi7 gesloten overeenkomst te voldoen is Logi7 bevoegd een retentierecht uit te oefenen op alle zaken die direct of indirect door de opdrachtgever aan Logi7 zijn verstrekt met betrekking tot de gesloten overeenkomst. De opdrachtgever staat jegens Logi7 in voor de bevoegdheid tot het verstrekken van deze zaken en vrijwaart Logi7 ter zake. De opdrachtgever zal geacht worden alle aan Logi7 verstrekte zaken met toestemming van alle gerechtigden op de zaken aan Logi7 te hebben verstrekt op grond van vertegenwoordiging, volmacht dan wel lastgeving of uit andere hoofde.

10 Overmacht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van Logi7 ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekende omstandigheden niet uitvoerbaar is, is Logi7 gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: interne en externe stakingen, oorlogen, wateroverlast, brand en verkeersongevallen. Het betreft hier geen gelimiteerde opsomming.

11 Reclames

 1. Eventuele reclames over gebreken van zaken en/of klachten over facturen moeten uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering/verzending van de zaken of dagtekening van de facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving aan Logi7 worden gemeld.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken (doch uiterlijk 20 dagen na aflevering /
 3. verzending van de zaken) aan Logi7 worden gemeld.
 4. Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid a. resp. lid b. wordt Logi7 geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de facturen als juist erkent.
 5. Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 6. Acceptatie van retourzendingen mag door de opdrachtgever nimmer als erkenning door Logi7 van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.
 7. De opdrachtgever zal alle door Logi7 voor onderzoek van de reclame gewenste
 8. medewerking verlenen, onder andere door Logi7 in voorkomend geval onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 9. Indien de reclame door Logi7 gegrond wordt bevonden, heeft Logi7 het recht te
 10. haren keuze:
  1. de facturen te herzien;
  2. het geleverde te vervangen of te herstellen;
  3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door afnemer betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 11. Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever. Eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening.

12 Aansprakelijkheid

 1. Indien Logi7 tekort schiet in de nakoming van haar verplichting uit hoofde van een bepaalde overeenkomst, of zij een onrechtmatige daad pleegt of op grond van een of andere omstandigheid aansprakelijkheid van Logi7 ontstaat, geldt dat zij slechts in beperkte omvang aansprakelijkheid aanvaardt. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag, gelijk aan de factuurwaarde (exclusief distributie en B.T.W.) van de uit hoofde van de dienstverlening “MAIL”, “IT”, “DISTRI” en “PARCEL” geleverde producten/diensten.
 2. Indien en voor zover Logi7 zelf in opdracht van opdrachtgever het vervoer verzorgt van allerhande in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of bewerkte producten van de vestiging van Logi7 naar een andere door opdrachtgever aan te wijzen distributeur, dan zullen op dat transport de Algemene Vervoers Condities (AVC), meest actuele versie zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Dordrecht van toepassing zijn. Deze zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 3. Voorts geldt aansprakelijkheid voor de geldelijke gevolgen van dood, lichamelijk letsel of beschadiging van lichamelijke zaken van de opdrachtgever of van derden, tot een gezamenlijk bedrag van € 100.000,- per schade veroorzakende gebeurtenis of samenhangende reeks van schade veroorzakende gebeurtenis, doch enkel en alleen indien de schade is veroorzaakt door schuld van Logi7 dan wel schuld van medewerkers van Logi7 c.q. door Logi7 ingeschakelde hulppersonen.
 4. Logi7 is nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan vervanging of reparatie van ondeugdelijke zaken en/of dan opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, enkel en alleen indien de bedoelde tekortkoming niet aan schuld van de opdrachtgever of aan schuld van een voor risico van de opdrachtgever komende oorzaak is te wijten en enkel en alleen indien de tekortkoming uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende prestatie, facturen, dan wel de oplevering schriftelijk bij Logi7 is ingediend onder een nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de tekortkoming betrekking zou hebben. Indien de werkzaamheden van Logi7 niet vallen onder de dienstverlening “MAIL” en “IT” c.q. door een derde/ opdrachtgever materiaal wordt geleverd ten behoeve van de dienstverlening voor de opdrachtgever zijn deze werkzaamheden c.q. levering voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Logi7 is niet aansprakelijk voor enige schade en/of gevolg schade veroorzaakt wegens overschrijding van leveringstermijnen, storingen in de online verzendapplicatie, storingen in een website, webshop, webwinkel of eigen applicatie met een Logi7 software implementatie, storingen in het productieproces, storingen in de werking van administratieve organisaties en gegevensbestanden of bij de distributie van zaken, noch voor schade in de vorm van beschadiging of verlies van gegevensdragers of gegevensbestanden, of schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom of schade door omzetderving.
 6. De in dit artikel voorziene beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van Logi7 en alle overige door Logi7 ingeschakelde hulppersonen, alsmede externe partijen.
 7. De opdrachtgever kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet zelf aan al zijn verplichtingen jegens Logi7 heeft voldaan.
 8. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, geldt dat voor zover Logi7 ten behoeve van opdrachtgevers goederen of diensten van derden met het oog op doorlevering verwerven, zij ter zake van tekortkomingen aan de betreffende prestaties geen verdergaande verplichting heeft, dan de verplichting om de eventuele aanspraken van haar op de leveranciers daarvan aan de opdrachtgever over te dragen.

13 Betalingscondities

 1. Opdracht gever dient voor elk contract een borgsom te voldoen middels een borgsomfactuur, tenzij anders overeengekomen. De totale borgsom is afhankelijk van de te verwachte 2 weken omzet van opdrachtgever. Deze borgsom zal door Logi7 worden achtergehouden tot het moment van opzegging van het contract, waarbij de opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Indien noodzakelijk is Logi7 toegestaan de borgsom te verrekenen met verschuldigde bedragen.
 2. Voor elke door de opdrachtgever verschuldigde betaling wordt een afzonderlijke factuur aangeboden. Betaling van deze factuur vindt plaats door middel van automatische incasso, waarmee opdrachtgever bij aanvang van het contract schriftelijk akkoord is gegaan.
 3. In uitzonderlijke en schriftelijk overeengekomen situaties dient betaling van deze factuur binnen 15 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen. Aanbetalingen en termijnbetalingen dienen onmiddellijk te geschieden.
 4. Het is Logi7 steeds toegestaan om onder rembours of per vrachtbrief te leveren indien daartoe, na haar oordeel, aanleiding mocht bestaan.
 5. Logi7 is gerechtigd leveranties en werkzaamheden op te schorten, totdat aanbetalingen en/of termijnbetalingen hebben plaatsgevonden, en in zijn algemeenheid indien de opdrachtgever enige betalingsverplichting aan Logi7 niet is nagekomen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
 6. Indien Logi7 leveranties en werkzaamheden na schorten dient te hervatten worden hiervoor kosten in rekening gebracht met een maximum van € 75,-
 7. Indien volledige betaling niet uiterlijk op geldende vervaldag(en) plaatsvindt, is de opdrachtgever automatisch in gebreke en is Logi7 gerechtigd tot een rentevergoeding over het openstaande bedrag van 1% per maand, of een gedeelte daarvan, berekend vanaf de dag dat betaling(en) dienen plaats te vinden, tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
 8. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Logi7 gerechtigd bovendien het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerechts- en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden in deze vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van het bedrag van onze vordering, met een minimum van € 150,-
 9. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14 Geheimhouding

 1. Logi7 is verplicht om ter zake van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur, data en overige gegevens effectieve geheimhouding met alle Logi7 ter beschikking staande redelijke maatregelen te waarborgen.

15 Bestanden

 1. Bewaartermijn van zowel bronbestanden als in opdracht van opdrachtgever gemaakte bestanden zullen 14 dagen na postdatum niet meer beschikbaar zijn, behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak met de opdrachtgever.
 2. Logi7 draagt op verzoek van de opdrachtgever zoveel mogelijk zorg, en tegen betaling van het daarvoor bij haar gebruikelijke tarief, voor de beveiligde bewaring van de gegevens en bestanden van de opdrachtgever.
 3. Alle door Logi7 geleverde programmatuur en documenten, hierna data genoemd, worden door Logi7 gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen etc. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting om een eigen controle uit te voeren alvorens de data te gebruiken en/of door te leveren. Niettegenstaande de door Logi7 gevoerde controle, kan zij niet garanderen dat de door haar geleverde data virusvrij zijn.
 4. Logi7 sluit alle aansprakelijkheid voor ter zake door de opdrachtgever of derde geleden schade uit, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Logi7.

16 Bewerkerbepalingen en bescherming persoonsgegevens

 1. Indien de opdrachtgever aan Logi7 persoonsgegevens in bewerking geeft, zal Logi7 slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Logi7 is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.
 2. Logi7 zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.
 3. Logi7 zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.
 4. Logi7 zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

17 Voorbehoud onderaanneming

 1. Logi7 behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de door haar opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden elders en door een derde te laten uitvoeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met de opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Logi7, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht tenzij Logi7 er de voorkeur aan geeft volgens de normale regels der competentie op te treden.

B BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “IT”

 1. Dit hoofdstuk heeft betrekking op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van diensten en productleveringen door Logi7 op het gebied van datahandling (integreren van vaste en variabele data/tekst/images, converteren data hoofd/kleine letters, aanhef genereren, valideren, (inter)nationaal ontdubbelen, data-entry), laserprinting en databasemanagement (ontwikkelen en managen van (relationele) databases, voice response services, adresverrijking, statistiek).
 2. Logi7 zal ten behoeve van de opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur kopieën op een beveiligde plaats (doen) bewaren. Op verzoek van de opdrachtgever zal Logi7 tegen betaling van het daarvoor bij haar gebruikelijke tarief een deugdelijke, schriftelijk vastgelegde beschrijving van de ter beschikking gestelde programmatuur verschaffen.
 3. Voor de vaststelling of de door Logi7 beschikbaar gestelde computerprogrammatuur aan het overeengekomen beantwoordt, dient de opdrachtgever tijdig geëigende testsets beschikbaar te stellen. De aan de hand van deze testsets verkregen resultaten, en het programma in kwestie, gelden als geaccepteerd tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de resultaten duidelijk en gespecificeerd geconstateerde tekortkomingen aan Logi7 meedeelt.
 4. Ten aanzien van door Logi7 herstelde tekortkomingen, zullen de bepalingen met betrekking tot de hierboven onder sub 3 bedoelde acceptatie opnieuw worden toegepast. Voor zover aan het uitvoeren van door de opdrachtgever verlangde acceptatietesten kosten zijn verbonden, die hoger zijn dan voor de eigenlijke test gebruikelijk is, mogen deze kosten afzonderlijk door Logi7 in rekening worden gebracht.
 5. Onverminderd het bepaalde in het algemeen deel van deze voorwaarden zal Logi7 gehouden zijn om binnen 1 werkdag na ontvangst van de melding betreffende een fout in de door haar beschikbaar gestelde programmatuur met het herstel van de fout een aanvang maken alsook om dat herstel met voorrang te vervolgen.
 6. Voor het geval de door Logi7 beschikbaar gestelde computercapaciteit niet bruikbaar blijkt, stelt zij binnen een redelijke tijd gelijkwaardig vervangende capaciteit beschikbaar. De opdrachtgever zorgt evenwel voor de aanlevering van de voor de verwerking vereiste of dienstige gegevens en bestanden en voor beschikbaarstelling van de vereiste of dienstige programmatuur, voor zover Logi7 daar niet over beschikt.
 7. De opdrachtgever heeft een niet exclusief en niet overdraagbaar licentierecht, strekkend tot gebruik van de door Logi7 beschikbaar gestelde programmatuur, overeenkomstig de bedoelingen waarmee de betreffende programmatuur is verstrekt. Deze licentie sluit in de bevoegdheid tot het maken en bewaren van enkele kopieën ter dienste van de beveiliging en historische verslaglegging. Het auteursrecht ter zake van door Logi7 vervaardigde, dan wel anderszins aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, blijft bij Logi7 berusten. De opdrachtgever heeft gedurende de gangbare werkuren van Logi7 toegang tot de informatiedragers waarop ten behoeve van de opdrachtgever verwerkte of te verwerken gegevens zijn opgeslagen.
 8. Onverminderd het bepaalde in het algemene deel van deze voorwaarden is Logi7 niet aansprakelijk voor mogelijke schade, veroorzaakt door fouten in de door haar gebruikte software en applicaties en randapparatuur, voor zover deze fouten zijn ter herleiden tot (constructie)fouten van bedoelde apparatuur, software en applicaties, in welk geval immers de fabrikant van bedoelde apparatuur e.d. aansprakelijk is.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Logi7 voor alle gevolgen van gebruik van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens of goederen. Onze opdrachtgever zal zich ter zake mogelijk dientengevolge geleden en/of te lijden schade dienen te wenden tot de leverancier, in welk geval Logi7 haar verplichten alle noodzakelijke en bij haar beschikbare informatie aan haar opdrachtgever te doen toekomen.

C BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “MAIL”

 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van diensten productlevering door Logi7 op het gebied van pré postale verwerking (couverteren A6 tot A4, sealen en banderen, inkjetprinting, laserprinting, vouwen, handmatige verwerking, fulfilment (response service, cash and article refund acties), uitgebreide opslagmogelijkheden met voorraadbeheerssysteem, projectmanagement).
 2. Logi7 is voorts niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade veroorzaakt door fouten in de door haar gebruikte software en applicaties of randapparatuur, voor zover deze fouten zijn ter herleiden tot (constructie)fouten van bedoelde apparatuur, software en applicaties, in welk geval immers de fabrikant van bedoelde apparatuur e.d. aansprakelijk is.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Logi7 voor alle gevolgen van gebruik van de door de opdrachtgever aan Logi7 verstrekte gegevens of goederen. De opdrachtgever zal zich ter zake mogelijk dientengevolge geleden en/of te lijden schade dienen te wenden tot de leverancier, in welk geval Logi7 zich verplicht alle noodzakelijke en daarvoor beschikbare informatie aan haar opdrachtgever te doen toekomen.

D. BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “DISTRI”

 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van dienstlevering en productlevering op het gebied van nationale en/of internationale mailservices (postvervoer o.a. via Sandd en/of PostNL).
 2. Logi7 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging als gevolg van distributie van goederen c.q. poststukken. Voorts aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en/of te lijden schade als gevolg van omstandigheden gelegen aan c.q. betreffende de distributie van poststukken en verzendgoederen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Logi7.
 3. Voor alle zendingen gelden de Algemene Vervoers Condities (AVC) van de betreffende distributeur. Deze zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

E. BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “PARCEL”

 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van dienstlevering en productlevering op het gebied van nationale en/of internationale parcelservices (pakketvervoer o.a. via DHL, DPD, PostNL, Selektvracht en UPS).
 2. Logi7 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging als gevolg van distributie van goederen c.q. pakketten. Voorts aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en/of te lijden schade als gevolg van omstandigheden gelegen aan c.q. betreffende de distributie van pakketten en verzendgoederen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Logi7.
 3. Voor alle zendingen gelden de Algemene Vervoers Condities (AVC) van de betreffende distributeur. Deze zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

F BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE “VERWERKINGSVOORWAARDEN”

Verwerkingsvoorwaarden Logi7 B.V. 2018
Deze verwerkingsvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Diensten (als hierna gedefinieerd) van Logi7 B.V. (hierna “Logi7”).

Elke onderneming, bedrijf of andere partij die een account heeft op het Logi7 platform of op andere wijze gebruik maakt van de Diensten (hierna de “Klant”) zal worden geacht de Voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

In het kader van deze Voorwaarden zal de Klant worden aangemerkt als de Verantwoordelijke en Logi7 als de Verwerker.

Overwegende
Gelet op artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 (AVG), zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle Diensten die Logi7 levert aan de Klant alsmede de afspraken tussen partijen weergeven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant.

1. Definities

AVG”, betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

“Betrokkene”, betekent een natuurlijk persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt door Logi7;

“EER”, betekent de Europese Economische Ruimte;

“Data Lek”, betekent een niet-geautoriseerde of onrechtmatige Verwerking, openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens van de Klant; onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging van Persoonsgegevens van de Klant;

“Diensten”, betekent elke activiteit die word geleverd of uitgevoerd door Logi7 voor de Klant, met betrekking tot het gebruik van: Logi7.nl; os. Logi7.nl, en andere gerelateerde diensten die worden aangeboden of gehost door Logi7;

“Persoonsgegeven”, heeft de betekenis uiteengezet in Artikel 4 van de AVG;

“Persoonsgegevens van de Klant”, betekent alle persoonsgegevens van de Klant die worden verwerkt door Logi7 of derden onder instructie van Logi7 in verband met de Diensten;

“Privacy Shield”, betekent het EU-V.S. raamwerk dat ondernemingen voorziet van een wijze om te voldoen aan privacy verplichtingen wanneer zij persoonsgegevens versturen vanuit de EU aan de Verenigde Staten;

“Sub-verwerker”, betekent elke partij of entiteit die aangewezen is door of namens Logi7 om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken.

“Verantwoordelijke”, heeft de betekenis uiteengezet in Artikel 4 van de AVG;

“Verwerker”, heeft de betekenis uiteengezet in Artikel 4 van de AVG;

Alle termen die hierboven niet zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in de AVG, en gerelateerde termen zullen op gelijke wijze worden uitgelegd.

Bij het ter beschikking stellen van Diensten aan de Klant, kan Logi7 Persoonsgegevens van de Klant verwerken namens de Klant. Partijen komen in dat verband de volgende voorwaarden overeen met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Klant en zullen ieder te goeder trouw handelen.

2. Toepassing en duur van de Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Persoonsgegevens van de Klant die door Logi7 worden verwerkt in relatie tot de Diensten. Logi7 mag erop vertrouwen dat de persoon die deze Voorwaarden accepteert, gerechtigd is dit te doen in naam van de Klant. De Voorwaarden blijven van kracht tot, en vervallen automatisch op het moment dat, alle Persoonsgegevens van de Klant worden verwijderd, zoals beschreven in artikel 11 van de Voorwaarden (Verwijdering of teruggave van Persoonsgegevens).

3. Verwerking van Persoonsgegevens
3.1 Logi7 zal Persoonsgegevens van de Klant uitsluitend verwerken met het oog op het verbeteren en ter beschikking stellen van Diensten aan de Klant. Logi7 zal Persoonsgegevens van de Klant alleen verwerken namens de Klant en in overeenstemming met deze Voorwaarden en de gedocumenteerde instructies van de Klant, tenzij anders vereist door de relevante wet waaraan Logi7 is onderworpen.
3.2 Logi7 zal zich houden aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming bij de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant.
3.3 Logi7 zal de Klant onverwijld informeren indien, naar het oordeel van Logi7, een opdracht van Klant met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant, inbreuk maakt op relevante gegevensbeschermingswetgeving en / of deze Voorwaarden, tenzij de toepasselijke wetgeving dit verbiedt.

4. Beveiligingsmaatregelen en Geheimhouding
4.1 Logi7 zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen en handhaven om Persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen een Data Lek. U kunt het Privacybeleid van Logi7 hier inzien voor meer informatie.
4.2 Onze beveiligingsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens van de Klant; het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen; het vermogen om de tijdige beschikbaarheid en toegang tot Persoonsgegevens van de Klant te herstellen na een incident; en het regelmatig testen / beoordelen / evalueren van de effectiviteit van toegepaste maatregelen om de veiligheid van de Verwerking te waarborgen.
4.3 Logi7 zal passende stappen ondernemen om de naleving van de veiligheidsmaatregelen door de personen die bevoegd zijn om de Persoonsgegevens van de Klant te verwerken, te verzekeren. In dit kader zullen alle personen die geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken gebonden zijn aan vertrouwelijkheid of een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben.
4.4 Logi7 draagt er zorg voor dat alleen de personen die bevoegd zijn om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken toegang krijgen tot deze gegevens en alleen voor zover noodzakelijk om Diensten aan de Klant te leveren en verbeteren.

5. Sub-Verwerking
5.1 Logi7 zal alleen een Sub-verwerker aanwijzen voor enige verwerkingsactiviteiten op grond van deze Voorwaarden indien die Sub- verwerker zich binnen de EER of de Verenigde Staten van Amerika bevindt (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield). In alle andere gevallen zal Logi7 de Klant informeren alvorens een Sub-verwerker te gebruiken en de Klant het recht verlenen om geen verdere Diensten te ontvangen door haar account te verwijderen.
5.2 De Klant verklaart zich akkoord met de Sub-verwerkers zoals online beschikbaar op (zie Sub-verwerkers vanaf 10 mei 2018).
Daarnaast machtigt de Klant in het algemeen het gebruik van andere derden als Sub-verwerkers, zolang dergelijke partijen worden aangesteld in overeenstemming met de regels die in deze bepaling zijn vastgelegd. Logi7 zal de lijst met Sub-verwerkers bijwerken en de Klant hiervan in kennis stellen in het geval dat een nieuwe Sub-verwerker wordt aangesteld.
5.3 Met betrekking tot iedere Sub-verwerker, zal Logi7 ervoor zorgen dat:
5.3.1 Een dergelijke opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of middels een andere geschreven rechtshandeling;
5.3.2 De verplichtingen zoals neergelegd in deze Voorwaarden en onder artikel 28 (3) van de AVG-mutatis mutandis worden opgelegd aan de

Sub-verwerker;
5.3.3 Sub-verwerker Persoonsgegevens van de Klant verwerkt in overeenstemming met toepasselijke technische en organisatorische maatregelen krachtens deze Voorwaarden en Artikel 32 van de AVG;
5.4 Logi7 is verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant door een Sub-verwerker. Dit is niet van toepassing op carrier-gerelateerde aansprakelijkheden, zoals beschreven in de Logi7 Algemene Voorwaarden.

6. Rechten van Betrokken
6.1 Logi7 stelt de Klant op verzoek in staat om de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant te openbaren, te corrigeren, te verwijderen, te beperken, en om Persoonsgegevens van de Klant te exporteren conform deze Voorwaarden.
6.2 Verzoeken van Betrokkene
6.2.1 In geval een Betrokkene een verzoek doet met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant, zal Logi7 Betrokkene ondersteunen bij het indienen van zijn / haar verzoek bij de Klant, die op dergelijke verzoeken zal reageren.
6.2.2 Logi7 zal de Klant helpen bij het voldoen aan haar verplichting om te reageren op verzoeken van Betrokkene om de uitoefening van de rechten van Betrokkene mogelijk te maken, zoals vastgelegd in Hoofdstuk III van de AVG.

7. Delen van data
7.1 Persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend door Logi7 en / of aangestelde Sub-verwerkers verwerkt: (i) binnen de EER; of (ii) de Verenigde Staten van Amerika (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield); of (iii) in een door de Europese Commissie erkend land dat Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.
7.2 Wanneer Logi7 door Klant is toegestaan om Persoonsgegevens van de Klant over te dragen aan een ontvanger of land buiten de EER of de Verenigde Staten van Amerika, (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield); en het gegevensbescherming systeem van een dergelijk land is (i) niet erkend door de Europese Commissie als een voldoende beschermingsniveau voor Persoonsgegevens; of (ii) valt niet onder een geschikt kader of certificering die door de relevante autoriteiten of rechtbanken wordt erkend als een voldoende niveau van bescherming van Persoonsgegevens, dan zal Logi7 standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen).

8. Data Lek
8.1 In het geval van een Data Lek dat van invloed is op Persoonsgegevens van de Klant, zal Logi7 de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de inbreuk. Logi7 neemt onmiddellijk maatregelen om de inbreuk te stoppen en eventuele nadelige gevolgen te beperken.
8.2 Logi7 zal de Klant ondersteunen bij het waarborgen van de naleving van wettelijke verplichtingen om de inbreuk te melden aan een toezichthoudende autoriteit of Betrokkene van de Data Lek op de hoogte brengen overeenkomstig de Artikelen 33 en 34 van de AVG.

9. Impact Assessments
9.1 Logi7 zal de Klant assisteren bij het uitvoeren van impact assessments, inclusief overleg met toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, om te voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de Artikelen 35 en 36 van de AVG, of gelijkwaardige bepalingen van enige andere wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Register van Verwerkingsactiviteiten
10.1 Logi7 houdt een register bij van haar verwerkingsactiviteiten met betrekking tot deze Voorwaarden en de Persoonsgegevens van de Klant, in overeenstemming met de vereisten zoals vastgelegd in Artikel 30 van de AVG.
10.2 Logi7 zal dergelijke gegevens op verzoek onverwijld aan Klant ter beschikking stellen.

11. Verwijdering or teruggave van Persoonsgegevens
11.1 Persoonsgegevens van de Klant worden binnen twaalf maanden nadat ze zijn opgenomen in het Logi7-systeem gepseudonimiseerd.
11.2 De Klant kan te allen tijde Logi7 vragen om haar account te sluiten en / of alle Persoonsgegevens van de Klant schriftelijk te verwijderen. In dat geval zal Logi7 alle Persoonsgegevens van de Klant verwijderen binnen zes (6) maanden na het verzoek. Logi7 kan eerdere verwijdering niet ondersteunen, aangezien deze gegevens mogelijk vereist zijn voor een adequate voorziening van de Diensten.
11.3 De bepalingen van dit artikel 11 zijn onderworpen aan de EU- of EU-wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de opslag en bewaring van Persoonsgegevens.

12. Audit
12.1 De Klant, of een derde die handelt onder instructie van de Klant, heeft het recht om op eigen kosten een audit uit te voeren, met betrekking tot de gegevensbeveiliging en privacy procedures van Logi7, de naleving daarvan, deze Voorwaarden en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover betrekking hebbende op de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant. De Klant kan verlangen dat Logi7 aantoont dat deze procedures worden nageleefd in plaats van of in aanvulling op het uitvoeren van een dergelijke audit.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Logi7, onder deze Voorwaarden of bij wet, zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Logi7. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet voorziet in voldoende dekking, dan is de aansprakelijkheid van Logi7 te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald aan Logi7 voor de betreffende Diensten in het betreffende kalenderjaar.

14. Afsluitende voorwaarden
14.1 Deze Voorwaarden en de uitleg daarvan wordt beheerst door Nederlands recht.
14.2. Ieder dispuut met betrekking tot de Voorwaarden zal worden beslecht door de Nederlandse rechter, welke exclusief bevoegd zal zijn om over de kwestie te oordelen tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
14.3 Toekomstige wijzigingen van deze Voorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd. Zulke wijzigingen zullen worden neergelegd in een update van deze Voorwaarden.
14.4 Mocht een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan blijven de overige Voorwaarden geldig en van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt (i) zo nodig gewijzigd om de geldigheid en afdwingbaarheid ervan te waarborgen, met behoud van de bedoelingen van de partijen of, indien dit niet mogelijk is, (ii) geconstrueerd op een manier alsof het ongeldige of niet-afdwingbaar deel daarin nooit was vervat.

 

Scroll to Top